Strandengene ved Sødringholm

Kystlandet mellem Mariager Fjord og Randers Fjord er præget af betydelige landindvindinger med diger, afvandingskanaler og pumpestationer. Undtaget er strandengene mellem Kattegat og Sødringholm Skov.

Stor sten for enden af en lo...

23. september 2015 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Det lave land omkring Sødringholm Skov er hævet havbund. Siden jægerstenalderen har landskabet hævet sig 4 meter. Sødring, Sødringholm og Sødringholm Skov ligger på en op til 24 meter høj bakke, som i oldtiden var en ø, en holm som lå 4 kilometer fra kysten.

Mod syd grænser de fredede strandenge op til en lavvandet vade omkring udløbet af Randers Fjord. I den brede vade mellem sejlrenden og Sødringholm Skov findes en række sandøer, som sammen med udløbet af Randers Fjord, vade og stenrev udgør et godt to kvadratkilometer stort fuglereservat.

Der er adgangsforbud i reservatet i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli.


Den spændende strandengsflora omfatter blandt andet engelskgræs. Ikke sjælden men bestemt et smukt og farverigt indslag.

Plantelivet
Syd for de store landindvindinger op mod Mariager Fjord findes strandenge og arealer udlagt til ekstensiv græsning. Tidligere opdyrket jord er lagt ud til græsning og danner sammen med de fredede arealer øst for Sødringholm Skov det største sammenhængende strandengsareal i Østjylland.

Især de fredede og oprindelige strandenge er artsrige. Her vokser en klassisk strandengsflora med blandt andet rød svingel, arter af hindeknæ, engelskgræs, sandkryb, jordbærkløver og udbredte tæpper af strandmalurt. I højsommeren blomstrer tætblomstret hindebæger. Hen på sensommeren står strandasters i fuldt flor. I slikvaderne langs kysten findes livskraftige bevoksninger af vadegræs, som er indført til området.


Kreaturer afgræsser de fredede strandenge. En af flere grunde til at det er forbudt at tage hunden med - også selvom den er i snor.

Dyrelivet
Den lavtliggende strandeng ved Sødringholm danner sammen med det lavvandede havområde ned mod Randers Fjord et attraktivt område for fugle. På strandengene yngler sanglærke, vibe, klyde, dobbeltbekkasin og almindelig ryle.

Sensommer og efterår får kysten ved Sødringholm besøg af almindelig ryle, strandhjejle, stor kobbersneppe og enkelte hvidklirer. I det sene efterår ankommer lysbuget knortegås fra ynglepladserne på Svalbard. Gæssene søger vinteren igennem op på strandengene for at græsse.  Også havørnen er set i området.

Harer, ræve og rådyr kan opleves som strejfdyr på strandengen. Og sætter man kikkerten for øjnene og spejder ud over vandet, kan man være heldig at få øje på den spættede sæl, der forekommer i hele den lavvandede havbugt og den yderste del af Randers Fjord. 


Kattegat møder strandeng. I slikvaderne langs kysten findes kraftige bevoksninger af vadegræs, som er indført til området.

Kulturhistorien
En del af kystlandet nord for udløbet af Randers Fjord ejes af Sødringholm, en trefløjet hovedgård beliggende i udkanten af Sødring. Sødringholm blev opført i bindingsværk i 1758-59 og er siden blevet ombygget. Hovedgården er privatejet og kan ikke besøges. Sødring Kirke rummer fine kalkmalerier udført af ”Sødringmesteren”. På kirkegården står et kapel for slægten Secher, som gennem generationer ejede Sødringholm. Kapellet rummer sortmalede egekister fra perioden 1769 til 1846. Tæt ved det fredede område ligger en skydebane, som benyttes at et lokalt skyttelav til flugtskydning. En privat parkeringsplads er anlagt ved skydebanen.

Hunde forbudt
Fredningen er gennemført for at bevare strandengen med tilhørende flora og fugleliv. Derfor er der ikke anlagt P-pladser og lavet stisystemer. Vil du opleve strandengen foregår det til fods, på eget ansvar og uden hund. Af hensyn til vildt og græssende husdyr må hunde må ikke medtages - ej heller i snor.

I Udbyhøj Vasehuse viser et vejskilt mod Sødring. Herfra fører to småveje ud til kysten, henholdsvis nord og syd om Sødringholm Skov. Den nordlige grusvej, Under Bakken, fører direkte ud til skydebanen og de fredede strandenge.

Her er ingen malurt i bægeret - men malurt og hindebæger.

Strandengens fredning og pleje
I alt 38 hektar strandeng blev fredet ved en kendelse fra overfredningsnævnets i 1978. Sagen var rejst, fordi den daværende ejer ønskede at opføre diger langs kysten med henblik på dræning og opdyrkning. Overfredningsnævnet underkendte projektet og fredede strandenegene, hvoraf især den nordlige del er utroligt smuk med sine forgrenede loer og spændende strandengsflora. Et stykke natur som i det nordlige Kattegat ellers kun findes på Læsø.

Af fredningskendelsen fremgår blandt andet, at det fredede areal skal ligge hen som strandeng. Der må ikke ske nogen form for jordbehandling til skade for plantelivet, og kreaturgræsning skal opretholdes. Hvis den private græsning ophører, skal fredningsmyndighederne tage over.

Sødring Vildtreservat, der ligger ud for strandengene fra Udbyhøj til udløbet af Mariager Fjord, er et af de ca. 50 vildtreservater, der blev oprettet eller udvidet i forbindelse med Folketingets vedtagelse af lov om jagt og vildtforvaltning i 1994. Reservatet er et fristed for fugle til glæde for såvel jægere som naturinteresserede.


Den 38 hektar store strandeng (markeret med lilla) blev fredet, fordi den daværende ejer ønskede at opføre diger langs kysten for at dræne og dyrke området. Projektet blev underkendt og strandengene fredet.