Nye vandhuller skal hjælpe fredede frøer og tudser

10 nye vandhuller ved Gassum og 9 ved Sødring er i løbet af foråret blevet føjet til de i forvejen ca. 2000 vandhuller i Randers Kommune. De nye vandhuller skal give biodiversiteten et boost og være med til at forbedre overlevelsesmulighederne for et par af vores truede paddearter: Løgfrøen og strandtudsen.

Ikke mindre end fire sjældne paddearter findes i og omkring det lille vandhul i grusgraven ved Gassum, fortæller Randers Kommunes biolog Lars Sandberg.

27. juni 2014 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Randers Kommunes biolog Lars Sandberg skuer ud over et lille vandhul i bunden af en gammel grusgrav ved Gassum. Stedet hvor den sjældne strandtudse blev fundet for få år siden.

”Vi havde længe været af den overbevisning, at strandtudsen var uddød, så da den blev fundet her, var det formentlig på dens sidste levested i Randers Kommune. Vi fik derfor tilladelse af Naturstyrelsen til at indsamle og udklække æg fra strandtudserne, og udsatte dem efterfølgende i vandhullet ved Gassum og i flere vandhuller ved Sødring. Vandhullerne havde vi på forhånd gjort klar til tudserne ved at grave eksisterende vandhuller dybere, ligesom vi havde etableret en række nye,” fortæller Lars Sandberg.

Sårbart med kun ét levested

Det lille vandhul i grusgraven viste sig at huse hele fire sjældne paddearter. Udover strandtudsen også løgfrøen, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Da grusgravens vandhul havde det med at tørre ud om sommeren, fik Randers Kommune lodsejerens tilladelse til at grave den en halv meter dybere - og siden føje endnu et vandhul til i grusgraven.

”Det er for sårbart, hvis der kun er ét levested for en truet art. Derfor etablerede vi et vandhul mere i grusgraven og en halv snes flere i nærheden. De mange vandhuller vil give strandtudsebestanden mulighed for at brede sig og dermed en større chance for at overleve tørre somre eller lange frostvintre.

Et boost til biodiversiteten

Siden 2007 gravet har Randers Kommune gravet nye vandhuller hvert år. Der er gradvist blevet føjet flere nye til, mens andre er blevet oprenset, eller har fået fjernet bevoksninger af pil, dunhammer, pindsvineknop eller tagrør.

”Hver gang vi anlægger eller genskaber et vandhul er vi med til at give hele biodiversiteten et boost. Vandhullerne er ikke bare til glæde for frøerne og tudserne men også for vandbiller og guldsmede, fugle og vildt. Med vandhullerne udvider vi dyrenes fristeder og gør en kæmpe forskel for både flora og fauna. Og det er ikke bare naturen, der bliver glad, når vi graver et vandhul. Den biologiske mangfoldighed er med til at give os alle sammen flere muligheder for naturoplevelser, ligesom de mange lodsejere, der har bakket op om projektet, har set en fordel i at få et vådt hjørne af marken konverteret til en lille sø, summende af liv og med en let drænende effekt på den omkringliggende jord. Med 100 procent tilskud fra statens midler til Grøn Vækst,” slutter Lars Sandberg.

Lodsejerne afgørende for succes

I forbindelse med at skabe bedre forhold for padderne er lodsejerne afgørende for succes. Randers Kommune har haft et forbilledligt samarbejde med en række lodsejere som frivilligt har tilbudt egnede steder på deres jorder, hvor vandhuller har kunnet etableres.


Øst for Allestrupgård Plantage har Randers Kommune i april - efter aftale med lodsejeren - fået anlagt to af de ti nye vandhuller.

Strandtudsen er lille og tætbygget og kan blive op til otte centimeter lang. Tudsen er fredet og beskyttet efter EU’s habitatdirektiv. Det vil sige, at den ikke må fanges, slås ihjel eller forstyrres, ligesom dens levesteder ikke må ødelægges. Kommunerne har en forpligtelse til at forbedre levevilkårene for de arter, der er omfattet af habitatdirektivet. 

Randers Kommune har gennem de seneste syv år restaureret og nyetableret mere end et halvt hundrede vandhuller for at forbedre livsbetingelserne for en lang række trængte padder.

I Randers Kommune findes omkring 2000 vandhuller.

Randers Kommune overvåger med hjælp fra en ekstern konsulent ca. 100 vandhuller om året for at holde øje med og registrere dyre- og plantelivet i og omkring vandhullerne. Overvågningen giver kommunen en værdifuld viden om udbredelsen af de forskellige padder, så vigtige afgørelser omkring natur og landbrug kan træffes på det bedst oplyste grundlag, til glæde for natur og erhverv.