Lokalt partnerskab bag bålhus og shelters ved Årslev

Den 29. august 2014 inviterede Naturstyrelsen Årslevborgere og borgere fra partnerskabet, naturinteresserede og andet godtfolk til officiel indvielse af det nye bålhus med shelters mellem Årslev og Alling Å. Det rustikke bygningsværk er den rekreative og formidlingsmæssige creme ovenpå Naturstyrelsens naturgenopretningsprojekt i Alling Ådal.

22. august 2014 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

Naturstyrelsen fik i efteråret 2012, efter genslyngningen af Alling Å, et stykke jord til overs, som styrelsen ønskede anvendt til rekreative formål.  Det var Naturstyrelsens ønske, at anvendelsen skulle bidrage til større kendskab til og glæde ved områdets dyre- og planteliv og samtidig anspore til en ansvarlig færden i naturen.

Udgangspunkt for naturoplevelser

Det viste sig hurtigt, at der var stor lokal interesse for Naturstyrelsens tilbud om at få arealet stillet gratis til rådighed. Der blev dannet et lokalt partnerskab af Årslev- og Voldumborgere, Voldum Friskole, Hørning Borgerforening, Naturfredningsforeningen i Favrskov, Randers Lystfiskerforening, Produktionsskolen Mimers Brønd, Dansk Ornitologisk Forening, Naturstyrelsen, Favrskov Kommune og Randers Kommune.

Målet - at skabe et rekreativt område til glæde for børn, unge og voksne, skoleklasser, interessegrupper og naturelskere, der kan drage fordel af stedet som udgangspunkt for naturoplevelser og -undersøgelser af områdets plante- og dyreliv - kunne opfyldes med et bålhus med tilhørende shelters, der samtidig kunne være opholdssted og udgangspunkt for ornitologer, lystfiskere og vandrere.

Tre ildsjæle

Tre lokale ildsjæle fra Årslev, Annette Gaardsted, Kirsten Duch Laursen og Knud Erik Vindum, har været den tovholdende trio i partnerskabet. Som Årslev Borgergruppe indhentede de tilbud og ansøgte om midler fra LAG-Randers. Suppleret med kommunale kroner og midler fra Naturstyrelsen blev det til i alt godt 235.000 kroner, der nu er omsat til bålhus med indbyggede shelters, en toiletbygning og fire bord- og bænkesæt.

Projektet omfatter tillige en sti, der forbinder området med andre stier til og fra Alling Å og en bro, der forbinder Randers og Favrskov kommuner på tværs af åen. Tæt på broen er lavet en ”undersøgelsesbrink”, hvorfra skoleklasser m.fl. kan få vandnaturoplevelser og foretage undersøgelser. Dertil er der seks info-tavler i shelteret, som fortæller om områdets geologi, flora og fauna samt projektområdet, et krebseprojekt og områdets historie.

Først til mølle

Bålhus og shelter kan ikke bookes, men benyttes efter ”først til mølle”-princippet. Rammerne er dog så vide, at der er rigeligt plads til en skoleklasse eller en to-tre overnattende familier. Overnattende skal selv medbringe køkkengrej, vand mv. Der ligger brænde ved bålhytten.

Brugergruppen omkring etableringen af det rekreative areal ved Årslev har ydet frivilligt arbejde ved etablering af faciliteterne og bidrager også til drift og tilsyn.

Der er adgang for offentligheden til ådalen efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler. Det vil sige til fods og på cykel døgnet rundt på veje og stier, ligesom færdsel på ikke-hegnede, udyrkede arealer er tilladt.

Fra Årslev-siden er der mulighed for parkering foran forsamlingshuset, og fra Hvalløs-siden er der lavet parkeringspladser ved Dyrehavevej.

Om Alling Å-projektet

Naturgenopretningsprojektet i Alling Ådal strækker sig fra Brusgaard Møllebæk i vest til Ny Rævebro ved Vester Alling i øst - en strækning på godt 10 kilometer. Projektområdets 525 hektar afvander til Randers Fjord.

Naturgenopretningsprojektet har blandt andet betydet, at dele af Alling Å, Skader Å, Alling Bæk og Årslevholm Bæk er bragt tilbage til deres oprindelige, slyngede forløb. Dertil er vandløbsvedligeholdelse af dele af Alling Å ophørt, hvilket resulterer i en højere vandstand i Alling Å og Skader Å, oversvømmelser i ny og næ, og markant bedre forhold for vandløbenes flora og fauna. Desuden reduceres den mængde kvælstof, der tilføres Grund og Randers Fjord, med ca. 62 tons pr. år.

Alling Å-projektet er blevet til i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Projektarealet berørte over 100 lodsejere ved projektets start.  Projektet har været baseret på frivillighed i forhold til de berørte lodsejre.

Se mere på om Alling Å projektet på http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/projekter/djursland/allingaa-projektet