Biodiversiteten fremmes i ny naturpolitik

Rent drikkevand, bedre adgang til naturen for borgere, bedre biodiversitet og grøn erhvervsudvikling er nogle af emnerne i forslaget til en ny klima-, natur og miljøpolitik, som Randers Byråd har i høring frem til 14. januar 2019. Du kan afgive høringssvar her på Randers Kommunes hjemmeside.

26. december 2018 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

I klima-, natur og miljøpolitikken, ”Naturen tæt på borgeren”, lægges op til at biodiversiteten skal fremmes i Randers Kommune:

”Danmark har sammen med 192 andre lande forpligtiget sig til at stoppe tilbagegangen i biodiversitet inden 2020. Her i 2018 blot 2 år før målet viser analyser foretaget af Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening, at der er lang vej igen.

Der er ingen lette veje til en bedre biodiversitet. Vi skal arbejde langsigtet mod at genskabe en bedre biodiversitet i Randers Kommune. Det skal vi gøre gennem vores arbejde med skov-, natur- og vandløbspleje, ved at sikre en ordentlig overvågning og administration af de beskyttede områder med fokus på bevarelse og beskyttelse og endelig ved at følge op på effekten af tiltagene gennem en løbende indsamling af data om arternes udbredelse.

Robust biodiversitet kræver plads. Store sammenhængende naturområder er en nøglefaktor for en natur i trivsel, hvor mange arter kan vokse til et antal, som er levedygtigt på længere sigt. De meget våde somre eller lange og tørre somre, vi har set i de seneste år, kan være meget hårde ved for eksempel insektlivet. Så er det vigtigt med naturarealer, der ligger så tæt, at arterne kan indvandre igen mellem arealerne.

Det er også vigtigt, at der er områder i kommunen, hvor biodiversitet i sig selv er det overordnede mål for området, og hvor plejen af området tilpasses dette mål.

De områder i kommunen, der har den største biodiversitet, er privatejede. Det er derfor vigtigt, at kommunen er opsøgende overfor lodsejerne i disse områder og via tilskudsmuligheder og fondsansøgninger faciliterer, at områdernes biodiversitet bevares og forbedres ved genopretning og naturpleje.”

Vi vil:

• Opsøge lodsejere med værdifuld natur og facilitere hensigtsmæssig pleje og beskyttelse på privatejede arealer.
• Opsætte mål for hvor mange af kommunens natur- og grønne områder, der skal have biodiversitet som det overordnede mål og tilpasse driften af dem til målet.
• Udvikle mulighederne for at fremme biodiversiteten i byerne.
• Udvide kommunens små grønne områder og sikre sammenhæng mellem dem, så biodiversiteten bliver bedre og mere robust.
• Rejse skov, som kan skabe nye levesteder for dyr og planter.
• Lade skovområder udvikle sig ”vildt” med livstidstræer, der får lov til at sygne hen og forfalde, og døde træer og grene til naturligt forfald.
• Etablere nye og bevare eksisterende leve- og gydesteder for fisk, smådyr og padder i vandløb, grøfter og vandhuller.
• Genskabe fri passage for fisk ved spærringer i vandløbene, så arterne kan brede sig.”

Læs mere om forslaget til ny politik her

HVAD ER BIODIVERSITET?

Biodiversiteten er overalt omkring os, og vi er selv en del af den. Den bygges af tre primære elementer:
• De forskellige arter, der lever på jorden - både dyr, planter, grøntsager, svampe, alger og bakterier
• Forskellen mellem individer af samme art - deres størrelse, form og farve
• Forskellige økosystemer - for eksempel skoven, åen eller fjorden - og de arter, der lever i dem og interaktionen mellem arterne