Forslag til besparelser og effektiviseringer sendes i høring

Forslag til udmøntning af de forudsatte besparelser og effektiviseringer i budget 2019 sendes nu i høring blandt berørte medarbejdere samt høringsberettigede råd og nævn. Det har byrådet besluttet på mødet den 12. november.

12. november 2018

I det vedtagne budget for 2019-2022 er der på tværs af alle fagudvalg indarbejdet et samlet effektiviserings- og besparelseskrav på 0,5% af budgetterne til serviceudgifterne i 2019. Indarbejdelsen af kravet betyder en økonomisk forbedring på 20 mio. kr. som er med til at finansiere de nye initiativer, som er prioriteret i den bagvedliggende politiske aftale om budgettet for 2019-2022.    

De konkrete forslag til udmøntning af kravet blev i budgetaftalen forudsat udarbejdet af de enkelte fagudvalg. Det blev herunder også forudsat, at forslagene skulle omfatte de tiltag/opbremsningsinitiativer, som på det enkelte udvalgsområde måtte være nødvendige af hensyn til at sikre samlet budgetoverholdelse i 2019.

Byråd tager endelig stilling til december

Jævnfør tidsplanen i budgetaftalen skulle forslagene sendes i høring inden fagudvalgene fremsendte deres endelige forslag til beslutning i byrådet på mødet den 10. december 2018.

I forbindelse med behandlingen af forvaltningens forslag til udmøntning i fagudvalgene, blev en række af disse begæret i byrådet inden udsendelse i høring. Byrådet behandlede derfor en række af disse sager på mødet den 12. november. Det blev her besluttet, at forslagene kan sendes i høring blandt berørte medarbejdere samt relevante råd og nævn. Efter endt høring behandles forslagene igen i fagudvalgene, hvorefter byrådet – som oprindeligt planlagt – får sagerne fremsendt til beslutning på mødet til december.