Invasiv krebs kan ikke bekæmpes

Opfiskning af den invasive art signalkrebs har fundet sted i Alling Å gennem de sidste 10 år. Men trods den massive indsats, ser det i dag ud som om, signalkrebsen har trukket det længste strå: Hvor der i årene 2009-2015 blev indfanget 15-40.000 signalkrebs om året i Alling Å, var fangsterne i 2016 og 2017 helt oppe på 60.000 og 70.000.

Signalkrebsehun med æg

17. august 2018 - Oprettet af Kim Brandt Thomsen

”Vi har nu været i gang med ca. 25 frivillige i 10 år, og resultatet er ikke opmuntrende: Signalkrebsene kan ikke opfiskes. Vores indsats med opfiskning er ikke nytteløs. Men vi ved af gode grunde ikke, hvordan det ville have set ud, hvis der ikke havde været en indsats. Vores fangere har så til gengæld haft mange positive oplevelser langs Alling Å og får også noget med hjem til fryseren,” fortæller Randers Kommunes biolog Hanne Wind-Larsen, som er med i styregruppen for projektet.

Arbejdet er ledet af Randers Kommune med en dispensation udstedt af Fiskeristyrelsen, og bliver i dag udført af frivillige, som tømmer krebseruserne ugen igennem fra 1. april til udgangen af oktober.

”Selvom der er i dag udlagt ca. 200 krebseruser på å-stykket fra Brusgård til Grund Fjord, er det tydeligt, at fiskebestanden lider under udbredelsen af signalkrebsen, at plantevæksten på bunden af åen bliver spist af krebsene, og at åbrinkerne begynder at styrte sammen. Det er derfor temmelig vigtigt med den frivillige indsats, og den sætter vi stor pris på,” siger Hanne Wind-Larsen.

Signalkrebs siden 2005

Første gang der blev observeret signalkrebs i Alling Å var i 2005, hvor den invasive krebs blev lokaliseret på tre stationer omkring Clausholm Slot.

I 2008 blev hele Alling Å undersøgt, og signalkrebseprojekt startet op med midler fra LAG Randers, Favrskov og Djursland, Naturstyrelsen og de fire berørte kommuner.

I 2009 blev der startet et bekæmpelsesprojekt, som fortsat er aktivt under Randers Kommune med hjælp fra frivillige fiskere, Nytteaktiveringen under Randers Kommune og Virring Produktionsskole. Signalkrebsebekæmpelsen bliver udført og koordineret af Knud Erik Vindum, tidligere fiskemester fra Danmarks Center for Vildlaks.

En umulig opgave

”Bekæmpelsen af signalkrebsen har vist sig at være meget større udfordring, end vi havde forventet. Allerede efter det første år stod det klart, at udbredelsen og dominansen af signalkrebs i Alling Å var meget større, end den indledende undersøgelse viste. Efter andet år måtte vi erkende, at det var en umulig opgave at tro på, at vi kunne udrydde signalkrebsen. Det vi håbede var, at vi kunne reducere bestanden ved effektiv bekæmpelse, opfiskning, udsætning af rovfisk og flodkrebs. Det viste sig desværre, at det ikke var nok,” fortæller Knud Erik Vindum.

Hanne Wind-Larsen tror på, at der med de mængder signalkrebs, der er opfisket, er sket en vis reduktion, ligesom projektet har medvirket til at forhindre udvandring til andre vandløb:

”Når jeg ser tilbage på projektet, så tror jeg, at det største, vi har opnået er, at der er blevet sat fokus på invasive arter, og at vi i samarbejde med de frivillige, som er med i projektet, har fået udviklet vores opfiskningsmetoder”.

Bag signalkrebseprojektet står Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Naturstyrelsen, Randers Kommune, Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, LAG Randers, Favrskov og Djursland, Randers Sportsfisker Klub, DN Randers og Favrskov samt Alling Å Lodsejerlaug.

Du kan læse mere om signalkrebseprojektet på https://natur.randers.dk/planlaegning/signalkrebs

Årlig fangst af signalkrebs ved bekæmpelsesfiskeri i Alling Å 2009-2017. Data fra fangstindberetninger til Fiskeristyrelsen 2009 – 2018.

Tyveri af krebseruser

Knud Erik Vindum fortæller, at de frivillige krebsefangere i forsommeren har fået stjålet 26 krebseruser.

”Det er beklageligt. Dels fordi det er tyveri af kommunal ejendom, og dels fordi det frivillige arbejde dermed begrænses.”

Knud Erik Vindum regner med, at de stjålne krebseruser bliver benyttet andre steder i åen til indfangning af krebs. Men da alle krebseruser, som benyttes af de frivillige i krebseprojektet, er forsynet med tydelig navn og telefonnummer, vil alle ruser, der benyttes af personer, som ikke registreret i det frivillige projekt, blive inddraget af fiskerikontrollen.

”Hvis man ønsker at fiske efter signalkrebs, er den eneste lovlige fiskemåde, at man enten køber eller selv fremstiller en krebsebrik, som er en rund ring med et net spændt ud omkring, og hvor der lægges et stykke død fisk eller andet spiselig for krebs. Dette sænkes ned på bunden, og efter få minutter kan konstruktionen hales op igen med krebsefangsten. På denne måde fanges ikke fredede ål eller andre fisk.”

”Hvis man på denne baggrund ønsker at gøre en indsats i bekæmpelsen af signalkrebsen, og har den fornødne tid og energi, er der også muligheden at tilslutte sig krebseprojektet og fiske inden for de rammer, der er udstukket herfor,” lyder opfordringen fra Knud Erik Vindum.

Et af de grundlæggende krav, som indeholdes i dispensationen fra fiskeristyrelsen, er, at de krebs som indfanges bliver aflivet umiddelbart efter fangsten. Det er forbudt at sælge eller udsætte signalkrebsene i søer eller andre vandløb.

Kulinarisk signalkrebsetur ved Alling Å

Kom og vær med til at røgte og smage på signalkrebs tilberedt på bålet ved shelteret ved Årslev og Alling Å. Randers Kommune og signalkrebseprojektet holder igen i år en kulinarisk signalkrebsetur. Det sker lørdag den 8. september kl. 14 ved shelterpladsen ved Årslev/Alling Å, Kallehavevej, 8960 Randers SØ.

Brug evt. koordinaterne: Google Maps 56.393385, 10.144826 Kallehavevej, 8960 Randers SØ. Der vil være parkeringsmulighed ved Årslev Forsamlingshus, Hørningvej 6, 8960 Randers SØ, hvorfra det tager ca. 15 minutter at gå til shelteret. Det er ikke muligt at køre frem til shelteret.

Der vil ved arrangementet blive fortalt om den invasive signalkrebs påvirkninger på faunaen i Alling Å. Tilmelding til arrangementet skal ske til Hanne Wind-Larsen på e-mail: hwl@randers.dk senest mandag d. 3. september.

Medbring tøj og fodtøj der kan tåle at blive vådt. Evt. egne drikkevarer samt 30 kr. til mad pr. deltager. Arrangør er Randers Kommune. Turledere er Knud Erik Vindum, Årslev og Hanne Wind-Larsen, Randers Kommune.