Veteranstrategien er i høring

Efter en god proces hvor alle interesserede har haft mulighed for at byde ind med tanker, ideer og ønsker til Randers Kommunes veteranstrategi, har kommunens socialudvalg og beskæftigelsesudvalg nu godkendt et udkast til strategien. Dermed er strategien nu i høring frem til 4. august.

Opstartsmødet d. 28 februar gav masser af indspark til den nye veteranstrategi

02. juni 2017 - Oprettet af Peder Rasmussen

Udkastet til veteranstrategien er blevet til efter en bredt inddragende proces, der begyndte med et opstartsmøde i februar 2017.  I forbindelse med mødet blev der etableret tre arbejdsgrupper, hovedsageligt bestående af veteraner, som har deltaget i arbejdet med at skabe en veteranstrategi, som tilgodeser alle interessenter. 

Christian Boldsen, formand for kommunens beskæftigelsesudvalg, er glad for det udkast, der nu kan sendes i høring:

”Det vi gerne vil med den her strategi, det er at anerkende veteranerne for den store indsats, de har ydet for det danske samfund. Jeg synes, at de tiltag og de principper, som strategien bygger på, giver et rigtig godt udgangspunkt for at imødekomme de ønsker og behov, som veteranerne har. Vi skal understøtte, at veteraner og deres pårørende bliver mødt med anerkendelse, respekt, værdig og forståelse, og det mener jeg, at strategien gør,” siger Christian Boldsen.

Socialudvalgets formand, Louise Høeg, roser de parter, der har været med til at udforme strategien:
”Jeg synes, at hele processen omkring udviklingen af veteranstrategien har været rigtig god og meget åben. Til opstartsmødet i februar var det tydeligt, at det er et område, som mange er meget engagerede i, og de arbejdsgrupper som har arbejdet videre siden da, har arbejdet sig frem til en strategi, som jeg virkelig tror på vil være til gavn for både veteraner og pårørende, og jeg håber at veteranerne vil føle at den rummer alle udsendte.”

Alle interesserede kan give høringssvar

Udkastet, som nu bliver sendt i høring, bygger på fire grundlæggende principper og beskriver samtidig Randers Kommunes bud på konkrete tiltag for at støtte veteraner og pårørende. Foruden tidligere udsendte soldater indeholder veteranstrategiens målgruppe også sundhedspersonel, politibetjente og andre, der har været udsendt i forbindelse med internationale operationer for Danmark, samt deres pårørende.

Udkastet til veteranstrategien tager afsæt i Danmarks officielle veteranpolitik, der bygger på anerkendelse og støtte, og har fundet inspiration i blandt andet Horsens, Nyborgs og Viborg kommuners veteranstrategier og politikker.

Som en del af høringen afholder arbejdsgrupperne et internt høringsmøde i juni måned ligesom en lang række interessenter inviteres til at komme med høringssvar. Foruden de høringsparter, som Randers Kommune inviterer direkte til at komme med høringssvar, er alle interesserede borgere velkomne til at bidrage til høringen. Du kan læse veteranstrategien og afgive dit høringssvar via boksen her til højre. Sidste frist for at komme med høringssvar er fredag d. 4. august.

Høringssvar og spørgsmål kan også sendes pr e-mail til konsulent Christian Forchhammer Foldager: cff@randers.dk

Eksempler på konkrete tiltag i veteranstrategien

 • Den nationale flagdag for veteraner – 5. september - markeres i Randers Kommune med en reception.
 • Der vil blive lavet oplysningsarbejde om veteraner og pårørendes situation f.eks. i form af oplæg på skoler, i daginstitutioner og foreninger.
 • Veteraners kompetencer på arbejdsmarkedet skal synliggøres f.eks. ved at hjælpe veteraner med oversætte deres militære kompetencer til et civilt CV.
 • Frivillige initiativer, hvor ressourcestærke veteraner og pårørendes ressourcer bringes i spil bl.a. til at støtte udsatte veteraner og deres pårørende skal understøttes f.eks. via etablering af netværksgrupper.
 • Der vil blive ansat en veterankoordinator på fuld tid.
 • Der vil årligt blive afsat 250.000 kr. i en pulje til kommunale og frivillige initiativer målrettet indsatser til veteraner og deres pårørende. Puljen administreres af veterankoordinatoren og forvaltningen.
 • Derudover vil der årligt blive afsat 300.000 kr. til særlige tiltag indenfor veteranområdet. Denne pulje administreres af beskæftigelsesudvalget.
 • Sagsbehandlere og andre medarbejdere, der er i kontakt med veteraner og deres pårørende, skal rustes fagligt bedre til opgaven gennem kompetenceudvikling.
 • Der vil være fokus på at tilrettelægge en helhedsorienteret indsats med afsæt i veteranens og de pårørendes behov.

 Økonomi

De samlede, årlige udgifter til veteranstrategien vil udgøre 1. mio. kr. som vil indgå i efterårets budgetforhandlinger for 2018-2021. Udgifterne fordeles således:

 • Ansættelse af en veterankoordinator på fuld tid: 450.000 kr.
 • Årlig pulje til særlige tiltag på veteranområdet: 300.000 kr.
 • Årlig pulje til kommunale og frivillige aktiviteter målrettet veteraner og deres pårørende: 250.000 kr. 

Det videre arbejde med veteranstrategien

 • 1. juni - 31. juli 2017: Høringsperiode for udkast til veteranstrategi i handicapråd, udsatteråd samt øvrige centrale høringsparter og interesserede borgere via Randers Kommunes hjemmeside.
 • Uge 34 – 2017: Veteranstrategi med indkomne høringssvar behandles i socialudvalget og beskæftigelsesudvalget.
 • 28. august 2017: Veteranstrategi behandles i økonomiudvalg.
 • 4. september 2017: Veteranstrategi behandles i byrådet.