Flere serviceområder er under økonomisk pres

Randers Kommunes forventninger til regnskabet for 2016 viser, at den samlede ramme for serviceudgifterne forventes overholdt, men flere områder er under betydeligt pres - særligt familieområdet og specialundervisningsområdet. Der er derfor sat initiativer i gang for at stabilisere økonomien på disse områder.

06. juni 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Som led i økonomistyringen har Randers Kommune lavet en opfølgning på budgettet for 2016. Da det stadig er tidligt på året, er tallene forbundet med stor usikkerhed, men forventningen er, at især familieområdet og specialundervisningsområdet kommer til at overskride det oprindelige budget for 2016.

Forventningerne til regnskabet blev behandlet på byrådsmødet den 6. juni, og sagen blev vedtaget med 25 stemmer for. Beboerlisten og Velfærdslisten stemte imod, mens SF undlod at stemme.

Handlingsplan for familieområdet er vedtaget

På mødet tog byrådet også stilling til at sætte initiativer i gang på både familieområdet og specialundervisningsområdet med henblik på at stabilisere økonomien.

På familieområdet er der udsigt til en overskridelse af budgettet på 17 millioner kroner blandt andet på grund af nye sager og større udgifter til eksisterende sager i familieafdelingen. For at stabilisere økonomien i afdelingen, har byrådet vedtaget en økonomisk handlingsplan. Den beslutning blev vedtaget med 16 stemmer for. Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Velfærdslisten, Beboerlisten og Socialdemokraterne stemte imod.

Læs mere om handlingsplanen på familieområdet

Merudgifterne på specialundervisningsområdet ser på nuværende tidspunkt ud til at blive på 12 millioner kroner, og det skyldes flere visitationer til vidtgående specialtilbud på specialskolerne. Her har Randers Kommune nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til at få udgifterne ned.

 

Budgetter under pres i mange kommuner

Ud over overskridelserne på familie- og specialundervisningsområdet, forventer Randers Kommune merforbrug på blandt andet handicapområdet, befordring på skoleområdet og integrationsområdet. Sidstnævnte forventes finansieret af et forøget tilskud fra staten.

Som udgangspunkt skal alle overskridelser på serviceområderne finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetter. Der er derfor ikke i sagen med budgetopfølgningen indarbejdet bevillingsmæssige konsekvenser af forventningerne.

Forventningerne til 2016 afspejler i øvrigt vurderingerne i mange af landets øvrige kommuner, hvor det generelt opleves at budgetterne er under pres. Dette er således også et af de temaer, som drøftes i forbindelse med de økonomiforhandlinger som pt. pågår mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om en økonomiaftale for 2017.  

Læs mere om Randers Kommunes forventninger til regnskabet på byrådets dagsorden