Ydelseskatalog i høring

Udarbejdelse af ny handicapplan i Randers Kommune er inde i anden fase

29. februar 2016

Randers Kommune er i færd med at udarbejde en ny plan for handicapområdet. I den forbindelse fremsendes ydelseskataloget, der er en del af Handicapplanen, her til høring hos relevante høringsparter inden politisk behandling i Socialudvalget. Ydelseskataloget kan ligeledes findes på www.handicap.randers.dk

Høringsfristen er fastsat til fredag den 18. marts 2016, kl. 10.00.

Høringssvar kan stiles til konsulent ved Drift og Udvikling, Kim Fogh Rasmussen på mail: kim.fogh.rasmussen@randers.dk eller sendes per brev til: Social og Arbejdsmarked, Laksetorvet 1, 8900 Randers C., mrk.: Høring Handicapplan.

Fasen omkring Ydelseskataloget 

Høringsfasen markerer afslutningen af anden fase i arbejdet med den nye handicapplan for Randers Kommune - nemlig fasen for udarbejdelsen af ydelseskataloget.

Formålet med denne fase har været at udarbejde et samlet forslag til et katalog over nye typer af ydelser, indsatser og tilbud for handicapområdet, der støtter og matcher strategigrundlagets mission, vision, værdier og bærende principper.

 

Processen

Ydelseskataloget er derfor udarbejdet med udgangspunkt i strategigrundlaget og inputs fra de ydelsesworkshops, som er blevet afholdt for medarbejdere og pårørende til borgere med handicap. Inputs fra borgere med handicap indgår ligeledes i ydelseskataloget baseret på workshops om ”Det gode liv” og livsbilledeprojektet, som blev afviklet i handicapplanens første fase.

Inden udsendelse af ydelseskataloget i høring, har et udkast til ydelseskatalog været behandlet i en intern referencegruppe bestående af tillidsrepræsentanter og MED-udvalgsrepræsentanter. Ligeledes er det blevet behandlet af en ekstern referencegruppe, som består af repræsentanter fra interesseorganisationerne på handicapområdet.

Sideløbende med dette, er forslaget blevet kvalificeret af borgere med handicap på målgruppespecifikke workshops.   Herefter blev et revideret udkast fremlagt på stormøde den 9. februar 2016 - et møde som var åbent for alle interesserede interessenter på området.

De to referencegrupper, borgere med handicap og deltagerne på stormødet har i den forbindelse givet feedback og inputs til ydelseskataloget, som forvaltningen har indarbejdet i det nu foreliggende materiale til høring.

 

Hovedlinjerne i ydelseskataloget

Gennem processen har forvaltningen fået en lang række forslag til konkrete ydelser, såvel som overordnede tanker, som ydelseskataloget skulle imødekomme.

Her kan blandt andet nævnes: ønsker om flere aktiviteter i fritiden og weekenderne, mere fleksible løsninger for den enkelte og flere beskæftigelsesmuligheder for borgere med handicap og muligheden for at være noget for andre gennem både meningsfuld beskæftigelse og relationer.

Næste fase

Næste og sidste fase i arbejdet med handicapplanen bliver organiseringsfasen. Formålet med denne fase er at udarbejde et forslag til organisering af de nye ydelser, struktur og organiseringen af opgaver og arbejdsfordeling, principper for design af jobs og for koordinering af opgaver og metoder. Dette forslag skal understøtte og matche områdets rammer, strategigrundlaget og sikre, at de nye ydelser kan realiseres.

 

Hent høringsmaterialet

Ydelseskatalog

Høringsbrev

Bilag – oversigt over eksisterende tilbud på handicapområdet

Læs første produkt i arbejdet med ny handicapplan - strategigrundlaget for handicapområdet

Strategigrundlag som vedtaget af Byrådet den 18. januar 2016