4,3 mio. kr. til klimatilpasning i Randers Kommune

EU’s LIFE støtteprogram har netop bevilget i alt godt 52 mio. kroner til 24 klimatilpasningsprojekter i Region Midt. Randers Kommune får støtte på 4,3 mio. kr. til tre projekter, der løber af stablen i de kommende 6 år

4,3 millioner til tre projekter om klimatilpasning i Randers Kommune

19. december 2016 - Oprettet af Karen Balling Radmer

Området ”Klimabåndet” er løseligt markeret med grønt. Se filen Scenarieprincip

”I Randers har vi et stort potentiale i fjorden og Gudenåen og en udfordring med klimatilpasning. Med bevillingen får vi grundlaget for at kunne træffe nogle gode beslutninger på klimatilpasningsområdet. Og det giver os mulighed for at inddrage klimatilpasning som en del af vores byudvikling i endnu højere grad, end vi allerede gør. Klimatilpasningen må ikke blive en barriere for borgernes adgang til åen og floden. Vi vil gerne have Byen til vandet samtidig med, at vi vil have styr på, hvornår og hvordan vi får vand i byen” siger Claus Omann Jensen, der er borgmester i Randers Kommune.

Den midtjyske region skal være pioner når det handler om at finde nye innovative løsninger på de udfordringer som fremtidens klimaforandringer byder på. Det er EU’s LIFE program som har valgt at støtte Region Midtjylland, kommunerne og vidensinstitutionerne i området ved at godkende det midtjyske klimaprojekt Coast to Coast Climate Challenge (forkortet C2CCC).

 

Kun to projekter i EU får støtte

I stor konkurrence med andre europæiske regioner valgte EU at godkende det midtjyske projekt som ét af kun to godkendte projekter. Det gode resultat er opnået på grund af et omfattende forarbejde blandt alle projektdeltagere i ansøgningsfasen og Region Midtjylland og det fælles EU kontor for Region Midtjylland i Bruxelles.

 

Region Midt kunne se gode muligheder for støtte til det midtjyske område, fordi kommunerne nøje har kortlagt og beskrevet fremtidens klimaudfordringer i klimatilpasningsplaner og risikostyringsplaner.

 

Randers Kommune deltager i 3 af klimatilpasningsprojekterne, hvor af to projekter er i samarbejde med andre kommuner.

 

Ekstra skub til klimatilpasningsarbejdet

Projektet kommer til at give et ekstra skub til arbejdet med klimatilpasning både i Randers men også i den resterede midtjyske region. I projektet vil der være tilknyttet forskere, og der vil blive arbejdet målrettet med erhvervsudvikling og eksport. Grundlaget for projektet er et koordineret samarbejde mellem kommuner, forsyningsselskaber, Aarhus og Aalborg universiteter, VIA University College, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Central Denmark EU Office Region Midt

 

C2CCC har et samlet budget på 90. mio. kr. Hertil har EU bevilget godt 52 mio. kr. i tilskud til de 24 projekter. Kommunerne skal udelukkende bidrage med ressourcer i form af medarbejdere. Det kan fx være medarbejdere, der i forvejen arbejder med klimatilpasning, naturbeskyttelse og byudvikling så som ’Byen til vandet’.

 

FAKTA:

Randers Kommune har fået støtte til projekt ’Klimabåndet’, som skal tage udgangspunkt i byudviklingsprojektet ’Byen til Vandet’. Der skal arbejdes med en strækning på 8,8 km langs fjorden og Gudenåen. Projektet har til formål at undersøge, hvordan arealet mellem åen/fjorden og byen kan udformes, så klimatilpasningen skabes uden de sædvanlige barrierer mellem byen og vandet. I stedet for kun at anvende traditionelle volde, diger og mure til at afskærme vandet fra byen, skal klimaudfordringerne løses ved at sammentænke vandet med byudvikling. Projekt ”klimabåndet” indeholder en international, faglig konkurrence om innovative og visionære klimatilpasningsløsninger. Herefter skal løsningerne og erfaringerne formidles, drøftes, kommunikeres, udvikles og realiseres i samarbejde med borgere, investorer og grundejere. Projektet Klimabåndet støttes med 3,2 mio. kr.

 

Randers Kommune og Norddjurs Kommune har desuden i samarbejde fået støtte til et projekt ’Randers Fjord, fjordmodel’. Kommunerne har fælles udfordringer i forhold til forebyggelse af fremtidens oversvømmelser ved stormflod. Det er især landsbyerne tæt på fjorden og trafikknudepunkterne ved Randers Bro, E45-dæmningen samt jernbanedæmningen ved Haslund, der vil kræve opmærksomhed. Der skal derfor udarbejdes en ”Fjordmodel”, hvor vandets bevægelser, flora og fauna klarlægges, og der skal kigges på fjordens udviklingspotentialer.

 

Derudover deltager Randers Kommune i projektet ’Gudenå, vandløbsmodel mm’. De syv kommuner ved Gudenåen har søgt midler til at få udviklet en hydrologisk model, arealanvendelsen skal kortlægges, mulige tiltag til håndtering af øgede vandmængder skal identificeres og scenarier for forskellige løsningsforslag skal afprøves i modellen. Vandløbsmodellen kobles sammen med modellen for Randers Fjord.

 

For yderligere information henvises til hjemmesiden www.c2ccc.eu

Området ”Klimabåndet” er løseligt markeret med grønt. Se filen Scenarieprincip