Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag

Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge, før de har modtaget en afgørelse om sygedagpenge, måske kan få genoptaget deres sag.

28. februar 2016 - Oprettet af Christian Sloth Olesen

Ankestyrelsen har efter en dom i Højesteret truffet en principafgørelse (75-15), der ændrer praksis om tidspunktet for, hvornår udbetaling af sygedagpenge kan standse.

Hvis du har modtaget sygedagpenge i en periode, tager din kommune stilling til, om du fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning.

Efter den nye praksis må udbetalingen af sygedagpenge først standse, når kommunen har lavet denne vurdering og truffet en afgørelse om det.

Kommunen må i denne type sager normalt ikke beslutte, at udbetalingen af sygedagpenge skal standse med tilbagevirkende kraft. Er udbetalingen af dine sygedagpenge  blevet standset, før du har modtaget en afgørelse, har du måske mulighed for at få genoptaget din sygedagpengesag.

 

Genoptagelse af sag

Randers Kommune skal nu tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft ved revurderingstidspunktet (tidligere varighedsbegrænsningens udløb) eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne.

Genoptagelsen kan eventuelt føre til, at du har ret til sygedagpenge udover det tidspunkt, hvor dine sygedagpenge blev standset. Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det gælder f.eks., hvis du har genoptaget arbejdet eller raskmeldt dig.

 

Du skal selv kontakte Randers Kommune eller Ankestyrelsen

Randers Kommunes Beskæftigelsesudvalg behandler på sit møde den 26. januar 2016, hvordan kommunen vil håndtere eventuelle sager.

Randers Kommune og Ankestyrelsen har ikke mulighed for at finde alle de sager, som skal genoptages. Dette skyldes, at det ikke er muligt i sags systemerne, systematisk at fremsøge afgørelser, der er truffet med tilbagevirkende kraft.

Hvis du mener, at din sag om standsning af sygedagpenge skal genoptages, eller hvis du har spørgsmål vedrørende din sag, bør du derfor kontakte Randers Kommune på telefon 89 15 78 00 eller via Digital Post.   

Hvis det er Ankestyrelsen, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge, er det Ankestyrelsen, der skal træffe beslutning om evt. genoptagelse. Her skal du derfor kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00.

Du kan læse mere om Højesteretsdommen og principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk og læse mere om, hvad ”tilbagevirkende kraft” og andre vigtige begreber betyder i faktaboksen.